M谩i Che T芒y Ninh

C么ng Ty TNHH MTV C啤 Kh铆 S岷 Xu岷 M谩i Che Kh么ng Gian l脿 m么t trong nh峄痭g 膽啤n v峄 doanh nghi峄噋 Chuy锚n S岷 Xu岷 Thi C么ng L岷痯 膼岷穞 c谩c c么ng tr矛nh: M谩i Che, M谩i Che B岷 X岷縫 t岷 t峄塶h T芒y Ninh th脿nh ph峄 T芒y Ninh v脿 c谩c khu v峄眂 l芒n c岷璶 kh谩c huy峄噉 B岷縩 C岷, Ch芒u Th脿nh, D瓢啤ng Minh Ch芒u, G貌 D岷, H貌a Th岷h, T芒n Bi锚n, T芒n Ch芒u, Tr岷g B脿ng, nh岷眒 ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng trong n瓢峄沜 tr锚n to脿n qu峄慶.

C么ng Ty TNHH MTV C啤 Kh铆 S岷 Xu岷 M谩i Che Kh么ng Gian

S岷 ph岷﹎ M谩i Che B岷 X岷縫 l脿 lo岷 M谩i B岷 Che m峄沬 nh岷 hi峄噉 nay, do C么ng Ty TNHH MTV C啤 Kh铆 S岷 Xu岷 M谩i Che Kh么ng Gian thi岷縯 k岷 d霉ng 膽峄 che m瓢a n岷痭g ngo脿i tr峄漣 r岷 an to脿n v脿 d峄 s峄 d峄g, 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 ng瓢峄漣 瓢a chu峄檔 v脿 bi岷縯 膽岷縩, b峄焛 b峄焛 t铆nh n膬ng linh ho岷, di 膽峄檔g h峄 m谩i r岷 d峄 d脿ng, trong nh峄痭g tr瓢峄漬g h峄 c岷 d霉ng g岷, l岷痯 膽岷穞 nhanh, ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 膽岷 t瓢, mang l岷 hi峄噓 qu岷 cao cho ng瓢峄漣 s峄 d峄g.

M么 t岷 M谩i Che B岷 X岷縫 l脿 s岷 ph岷﹎ M谩i B岷 Che ngo脿i tr峄漣, c贸 h矛nh d岷g m谩i l峄 cong v玫ngnh瓢 m谩ng x贸i tr貌n, 膽瓢峄 li锚n k岷縯 nhi峄乽 m岷g gh茅p l岷 b岷眓g ch岷 li峄噓 B岷 ho岷穋 V岷, t岷 th脿nh m峄檛 ch农i gh茅p c谩c s贸ng 么 b岷 li锚n k峄, M谩i c贸 膽峄 co gi茫n v脿 di d峄檔g 膽瓢峄, khi c岷 s峄 d峄g K茅o M谩i 膽峄 che m瓢a che n岷痭g, kh么ng s峄 d峄g X岷縫 M谩i l岷, n锚n m峄峣 ng瓢峄漣 hay g峄峣 s岷 ph岷﹎ l脿: M谩i X岷縫, M谩i Che X岷縫, M谩i Che B岷 X岷縫 hay M谩i K茅o, M谩i Che K茅o, M谩i S贸ng, M谩i L瓢峄 S贸ng, M谩i X岷縫 L瓢峄 S贸ng, M谩i X岷縫 M煤i, M谩i X岷縫 Ly, M谩i M谩ng S贸i, M谩i Che M谩ng S贸i, M谩i B岷 Che, M谩i B岷 Di 膼峄檔g, M谩i Che Di 膼峄檔g….. nh瓢ng v岷玭 l脿 chung m峄檛 s岷 ph岷﹎ nh瓢ng c贸 nhi峄乽 t锚n g峄峣 kh谩c nhau.

漂u 膽i峄僲 M谩i Che B岷 X岷縫, c峄 C么ng Ty TNHH MTV C啤 Kh铆 S岷 Xu岷 M谩i Che Kh么ng Gian l脿, 膽峄 th岷﹎ m峄 cao, M谩i B岷 kh么ng b峄 nh膬n hay bi岷縩 d岷g khi d霉ng, khi v岷璶 h脿nh m谩i che 锚m 谩i, nh岷 nh脿ng, kh么ng g岷穚 s峄 c峄 khi s峄 d峄g, an to脿n, ch岷痗 ch岷痭 hi峄噓 qu岷, ti峄噉 l峄 d峄 d霉ng, v峄沬 gi谩 th脿nh h峄 l媒, ch岷 膽峄 b岷 h脿nh t峄沬 2 n膬m, ch岷 膽峄 s峄痑 ch峄痑 b岷 tr矛 h岷璾 m茫i ho脿n to脿n kh么ng m岷 ph铆.


Nh峄痭g t铆nh n膬ng M谩i Che B岷 X岷縫Ti峄噉 铆ch che m瓢a n岷痭gChe 膽瓢峄 kh么ng gian r峄檔g l峄沶. Di 膽峄檔g h峄 m谩i che d峄 d脿ng (b岷眓g d芒y k茅o ho岷穋 moteur k茅o 膽i峄乽 khi峄僴 t峄 xa b岷眓g remote t峄 膽峄檔g trong b谩n k铆nh 300m). Ch峄媢 膽瓢峄 m瓢a n岷痭g v脿 s峄ヽ gi贸 t峄憈Kh么ng gian 膽贸ng m峄 tho谩ng m谩t (kh么ng l脿m m岷 c岷h quan).Thi c么ng nhanh kh么ng c岷 xin ph茅p x芒y d峄眓g.Th峄漣 gian s峄 d峄g l芒u b峄乶.

Nguy锚n v岷璽 li峄噓 ( 膼峄慽 v峄沬 khung s岷痶 s峄 d峄g 15-20 n膬mB岷 t峄 1-2 n膬m ch岷 li峄噓 th瓢峄漬g Vi峄噒 Nam d脿y 0.28zemB岷 t峄 3-4 n膬m ch岷 li峄噓 trung b矛nh h脿ng li锚n doanh Vi峄噒 Nam H脿n Qu峄慶 Myungsung d脿y 0.38zemB岷 t峄 6-8 n膬m ch岷 li峄噓 t峄憈 b峄乶 h啤n, h脿ng li锚n doanh Vi峄噒 Nam H脿n Qu峄慶 B峄 T岷 Myungsung d脿y 0.4zem-0.5zem-0.6zem)

S岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 瓢a d霉ng M谩i Che B岷 X岷縫 c峄 C么ng Ty TNHH MTV C啤 Kh铆 S岷 Xu岷 M谩i Che Kh么ng Gian  膽瓢峄 瓢a d霉ng che cho: M谩i Che Qu谩n C脿 Ph锚, M谩i Che Qu谩n 膫n, M谩i Che Qu谩n Nh岷璾, M谩i Che Nh脿 H脿ng, M谩i Che Hi锚n Nh脿, M谩i Che S芒n Th瓢峄g, M谩i Che S芒n M谩i Tr瓢峄漬g, Che Tr瓢峄漬g H峄峜, M谩i Che Xe, M谩i Che S芒n Ph啤i, M谩i Che Kho H脿ng, M谩i Che H脿ng H贸a, M谩i Che Gian H脿ng.

Gi谩 th脿nh M谩i Che B岷 X岷縫: tr锚n th峄 tr瓢峄漬g c贸 r岷 nhi峄乽 lo岷 gi谩 cho, M谩i Che B岷 X岷縫, v矛 d岷g s岷 ph岷﹎ n脿y kh么ng ph岷 nh瓢 s岷 ph岷﹎ 膽峄媙h h矛nh m脿 l脿 s岷 ph岷﹎ linh ho岷 h矛nh, t峄ヽ l脿 膽峄 l岷痯 膽岷穞 m峄檛 s岷 ph岷﹎  M谩i Che B岷 X岷縫 cho m峄檛 膽i峄僲 n脿o 膽贸 c峄 v峄 tr铆 c岷 l岷痯 th矛 b岷 th芒n c峄  M谩i Che B岷 X岷縫 ph岷 linh ho岷 theo h矛nh, k铆ch th瓢峄沜, 膽峄 cao cho ph霉 h峄 theo hi峄噉 tr岷g c贸 s岷硁 n啤i 膽贸, c貌 gi谩 c貌n t霉y thu峄檆 v脿o s峄 l瓢峄g 膽岷穞 h脿ng v峄 tr铆 膽峄媋 l媒 l岷痯 膽岷穞 v脿 y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng v峄 ch岷 l瓢峄g Khung S岷痶, ch岷 l瓢峄g M谩i L峄 B岷, v矛 th岷 M谩i Che B岷 X岷縫 c贸 gi谩 dao 膽峄檔g trung b矛nh t峄 kho岷g : 
340.000 膽峄搉g/m2 v峄沬 thi岷縯 k岷 v峄玜 d霉ng, l岷痯 膽岷穞 t岷 khu v峄眂 Th脿nh Ph峄 H峄 Ch铆 Minh v脿 c谩c t峄塶h Mi峄乶 T芒y ho岷穋 Mi峄乶 膼么ng Nam B峄 c贸 gi谩 370 000膽/m2 – 390 000膽/m2 (gi谩 bao g峄搈 v岷璽 t瓢 thi c么ng l岷痯 膽岷穞 tr峄峮 g贸i, kh么ng c贸 ph铆 ph谩t sinh n脿o kh谩c)

Gi谩 thay t岷 l峄 M谩i Che B岷 X岷縫 th矛 r岷 h啤n nhi峄乽 so v峄沬 chi ph铆 ban 膽岷 b峄 ra 膽峄 膽岷 t瓢 l脿m m峄沬 M谩i Che B岷 X岷縫, gi谩 s峄痑 ch农a thay B岷 trung b矛nh ch峄 b岷眓g 1/3 so v峄沬 l脿m m峄沬 l煤c ban 膽岷, gi谩 thay B岷 kho岷g 170 000膽/m2-190 000膽/m2, t霉y theo v峄 tr铆 膽峄媋 l媒 g岷 xa, t霉y theo s峄 l瓢峄g m茅t vu么ng, t霉y M谩i B岷 cao hay th岷, c贸 s峄痑 ch峄痑 c谩c thi岷縯 b峄 ph峄 tr峄 hay kh么ng.

Chuy锚n s岷 xu岷 thi c么ng c谩c c么ng tr矛nh M谩i B岷 Che-Nh脿 Ti峄乶 Ch岷,l峄沶 nh峄 trong n瓢峄沜 (kh么ng ng岷 xa g岷). H茫y li锚n h峄 膽岷穞 h脿ng, mua h脿ng thi c么ng l岷痯 膽岷穞 l脿m t岷 c谩c 膽i峄僲 ho岷穋 s峄 膽i峄噉 tho岷 :

 

K抹 THU岷琓 THI C脭NG L岷甈 膼岷禩 : 0933 52 07 52 MR PH漂茽NG

 

C么ng Ty TNHH MTV C啤 Kh铆 S岷 Xu岷 M谩i Che Kh么ng Gian
MST:0312912146 – STK:186521949 – G膼:T脭 PHI PH峄G

Website:maichekhonggian.com - Email:maichekhonggian@gmail.com     

 

Tr峄 s峄 S脿i G貌n : s峄 326 Tho岷 Ng峄峜 H岷,P Ph煤 Th岷h,Q T芒n Th煤,Tp HCM (g岷 ng茫 t瓢 4 x茫)

 

C啤 S峄 2 Mi峄乶 T芒y : s峄 7 膼瓢峄漬g Nguy峄卬 C么ng B矛nh,Ph瓢峄漬g 6 TP M峄 Tho,Ti峄乶 Giang (膽峄慽 di峄噉 c峄昻g ch峄 膽锚m M峄 Tho ,tr锚n 膽瓢峄漬g Nguy峄卬 Th峄 Th岷璸 g岷 膽岷 c岷 R岷h Mi峄卽 b锚n ph铆aTi峄乶 Giang)
 

Chi Nh谩nh Mi峄乶 Trung: 41 Ho脿ng Di峄噓,P T芒n An,Th峄 X茫 LaGi, B矛nh Thu岷璶